EURÓPSKA ÚNIA

Smernica Rady 98/83/ES o kvalite vody určenej na ľudskú spotrebu

Požiadavky na kvalitu pitnej vody, ktoré sa vzťahujú na všetky členské štáty Európskej únie sú dané smernicou Rady 98/83/ES z 3. novembra 1998 o kvalite vody určenej na ľudskú spotrebu. Štandardy pre kvalitu pitnej vody uvedené v smernici vychádzajú z odporúčaní Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO). Cieľom smernice je chrániť ľudské zdravie pred nepriaznivými účinkami akejkoľvek kontaminácie vody určenej na ľudskú spotrebu zabezpečením je nezávadnosti a čistoty. Smernica:

  • stanovuje štandardy pre kvalitu pitnej vody u spotrebiteľa "na kohútiku" (mikrobiologické, chemické a organoleptické ukazovatele) a stanovuje všeobecné povinnosti pre kvalitu pitnej vody ako takej - pitná voda musí byť zdravotne bezpečná a čistá,
  • zaväzuje členské štáty, aby pravidelne monitorovali kvalitu pitnej vody a aby spotrebiteľom poskytovali dostatočné a aktuálne informácie o kvalite pitnej vody,
  • stanovuje limitné hodnoty pre celkovo 48 mikrobiologických a chemických ukazovateľov, ktoré musia byť pravidelne monitorované a testované.

Členské štáty môžu oslobodiť od ustanovenia tejto smernice:

  • pitnú vodu, ktorá zásobuje menej ako 50 osôb alebo poskytuje v priemere menej ako 10m3 pitnej vody za deň,
  • vodu používanú v potravinárskom priemysle, kde jej kvalita nemôže ovplyvniť zdravotnú bezpečnosť vyrábaných potravín.

Členské štáty sú povinné prebrať (transponovať) smernicu do svojej národnej legislatívy pre pitnú vodu, pričom si do nej môžu pridať ďalšie ukazovatele, ktoré budú monitorovať a tiež si môžu stanoviť prísnejšie limitné hodnoty. Avšak nemôžu si stanoviť menej prísne limitné hodnoty, keďže ochrana zdravia by mala byť zachovaná v celej Európskej únii. Smernica 98/83/ES je na Slovensku implementovaná v nariadení vlády SR č. 354/2006 Z. z. ktorým sa ustanovujú požiadavky na vodu určenú na ľudskú spotrebu a kontrolu kvality vody určenej na ľudskú spotrebu. V porovnaní so smernicou sa v nariadení vlády nachádzajú prídavné ukazovatele, ktoré sú sledované v pitnej vode. Ide napríklad o ukazovatele vápnik a horčík, ktorých prítomnosť v pitnej vode odporúča Svetová zdravotnícka organizácia. Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 354/2006 Z. z. obsahuje 29 ďalších ukazovateľov pre stanovenie kvality pitnej vody. Jedná sa o nasledovné ukazovatele: kultivovateľné mikroorganizmy pri 37°C, bezfarebné bičíkovce, živé organizmy (okrem bezfarebných bičíkovcov), vláknité baktérie (okrem železitých a mangánových baktérií), mikromycéty stanoviteľné mikroskopicky, mŕtve organizmy, železité a mangánové baktérie, abiosestón, striebro, dichlórbenzény, monochlórbenzén, styrén, tetrachlórmetán, toluén, xylény, brómdichlórmetán, 2,4-dichlórfenol, chlórdioxid, chloritany, chloroform, ozón, 2,4,6-trichlófenol, absorbancia, celkové rozpustné látky, teplota, zinok, horčík, vápnik, vápnik a horčík. V porovnaní so smernicou 98/83/ES má SR 6 ukazovateľov, ktoré majú prísnejšie limity ako stanovuje smernica. Konkrétne ide o ukazovatele bór, kadmium, meď, kyanidy, chloridy a pH.

Zabezpečenie pravidelného informovania spotrebiteľov o kvalite pitnej vody sa uskutočňuje v 3-ročnom cykle, kedy každý členský štát zasiela (reportuje) Európskej komisii správu o kvalite pitnej vody v danom štáte. Európska komisia vyhodnocuje výsledky z monitoringu kvality pitnej vody a po každej reportovacej perióde vydáva sumárnu správu, ktorá hodnotí kvalitu pitnej vody a jej zlepšovanie v európskom meradle. Správy sú dostupné verejnosti na internetovej stránke Európskej komisie