HYGIENICKÉ PREDPISY

 • Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je základnou právnou úpravou, ktorá:

  • definuje pitnú vodu a jej zdravotnú bezpečnosť (podčiarknuté prelinknúť na dôležité pojmy) (§ 17 platného znenia),
  • určuje kompetencie a úlohy orgánov verejného zdravotníctva v rezorte zdravotníctva (MZ SR, ÚVZ SR a RÚVZ) aj v iných rezortoch (MO SR, MV SR, MDPT SR a SIS) v oblasti pitnej vody a NRC ako špecializovaného pracovisko na riešenie úloh verejného zdravotníctva,
  • ukladá orgánom verejného zdravotníctva povinnosť monitorovať kvalitu pitnej vody u spotrebiteľa (v rámci špecializovaných úloh verejného zdravotníctva), vykonávať štátny zdravotný dozor a vydávať pokyny a ukladať opatrenia na odstránenie nedostatkov,
  • definuje podmienky udelenia výnimiek na pitnú vodu (podčiarknuté prelinknúť na dôležité pojmy),
  • ukladá fyzickým osobám a právnickým osobám povinnosti v súvislosti s dezinfekciou vody,
  • obsahuje aj základné požiadavky na výrobky určené na styks pitnou vodou (§ 18 platného znenia)
  • Podľa zákona môže orgán verejného zdravotníctva rozšíriť rozsah a početnosť kontroly ukazovateľov kvality pitnej o ďalšie ukazovatele, ktorých výskyt možno predpokladať alebo na základe dlhodobo preukázateľne vyhovujúcich ukazovateľov zúžiť.

 • Nariadenie vlády SR č.354/2006 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na vodu určenú na ľudskú spotrebu a kontrolu kvality vody určenej na ľudskú spotrebu

  • definuje základné pojmy ako je hromadné a individuálne zásobovanie, medzná, najvyššia medzná a indikačná hodnota (podčiarknuté prelinknúť na dôležité pojmy)
  • požiadavky na kvalitu pitnej vody a povinnosti výrobcov a dodávateľov pitnej vody
  • ukazovatele kvality vody a rozsah, početnosť a kritériá kontroly kvality pitnej vody
  • náležitosti žiadosti o povolenie výnimky a žiadosti o zúženie rozsahu a početnosti kontroly ukazovateľov kvality vody.

Ten, kto vodu vyrába alebo dodáva (prevádzkovateľ vodovodu) je povinný zabezpečiť jej kvalitu a zdravotnú bezpečnosť a pravidelne vykonávať kontrolu podľa schváleného programu prevádzkovej kontroly. V prípade zisteného prekročenia limitov ukazovateľov, ktoré sú určené medznou alebo najvyššou medznou hodnotou je povinný okamžite informovať RÚVZ. Rozsah, početnosť a frekvencia kontroly kvality vody závisí od množstva dodávanej vody a počtu zásobovaných obyvateľov. Kontrola kvality vody a jej zdravotná bezpečnosť sa určuje prostredníctvom súboru ukazovateľov kvality vody - 82 ukazovateľov, reprezentujúcich fyzikálne, chemické, biologické a mikrobiologické vlastnosti vody. Limitné hodnoty ukazovateľov kvality vody sú podľa ich zdravotného významu rozlišované ako odporúčaná hodnota, indikačná hodnota, medzná hodnota a najvyššia medzná hodnota. Najzávažnejšie zdravotné následky má prekročenie najvyšších medzných hodnôt, ktorých prekročenie vylučuje použitie tejto vody ako pitnej.

Okrem úplného rozboru vody sa na kontrolu a získavanie pravidelných informácií o stabilite vodárenského zdroja a účinnosti úpravy vody, najmä dezinfekcie (ak sa vykonáva), biologickej kvality a senzorických vlastností pitnej vody vykonáva minimálny rozbor - vyšetrenie 28 ukazovateľov kvality vody podľa tab.č.1. Táto minimálna analýza sa vykonáva aj pri mimoriadnych odberoch, pri uvedení novej časti vodovodu do prevádzky, ak došlo k prerušeniu dodávky na viac ako 24 hodín a pred začiatkom sezónneho využívania verejného vodovodu alebo vodného zdroja určeného na hromadné zásobovanie.

Tabuľka: Zoznam ukazovateľov, ktoré sú súčasťou minimálneho rozboru pitnej vody
P.č.
Ukazovateľ
P.č.
Ukazovateľ
1.
Escherichia coli
15.
Farba
2.
Koliformné baktérie
16.
Dusičnany
3.
Enterokoky (fekálne streptokoky)
17.
Dusitany
4.
Kultivovateľné mikroorganizmy pri 22 0C
18.
Hliník
5.
Kultivovateľné mikroorganizmy pri 37 0C
19.
Voľný chlór
6.
Bezfarebné bičíkovce
20.
Chemická spotreba kyslíka manganistanom
7.
Živé organizmy (okrem bezfarebných bičíkovcov)
21.
Chuť
8.
Vláknité baktérie (okrem železitých a mangánových baktérií)
22.
Vodivosť
9.
Železité a mangánové baktérie
23.
Mangán
10.
Mikromycéty
24.
Pach
11.
Mŕtve organizmy
25.
Reakcia vody
12.
Abiosestón
26.
Zákal
13.
Clostridium perfringens
27.
Železo
14.
Amónne ióny
28.
Teplota


V zákone č. 355/2007 Z. z. a nariadení vlády SR č. 354/2006 Z. z. sú zahrnuté požiadavky európskej smernice Rady č. 98/83/ES o kvalite vody určenej na ľudskú spotrebu.

 • Vyhláška MZ SR č. 550/2007Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na výrobky určené na styk s pitnou vodou je vykonávacím predpisom k zákonu č. 355/2007 Z. z.

  • bližšie pokrýva problematiku požiadaviek na zloženie, úpravu a označovanie povrchu výrobkov určených na styk s pitnou vodou. Ustanovuje tiež spôsob vyhodnotenia a hodnotenia migračnej skúšky.