INŠPEKTORÁT KÚPEĽOV A ŽRIEDIEL (IKŽ)

Inšpektorát kúpeľov a žriediel je podľa § 44 zákona č. 538/2005 Z. z. o prírodných liečivých vodách, prírodných liečebných kúpeľoch, kúpeľných miestach a prírodných minerálnych vodách a o zmene a doplnení niektorých zákonov yiadený na zabezpečenie dozoru nad dodržiavaním povinností ustanovených v uvedenom zákone na ministerstve zdravotníctva. Inšpektorát okrem iného

  • vykonáva dozor na mieste u využívateľov prírodných liečivých zdrojov a prírodných minerálnych zdrojov a vlastníkov nehnuteľností,
  • vedie zoznam a oznamuje príslušným orgánom Európskej únie, ktoré prírodné minerálne vody sú v Slovenskej republike uznané a spĺňajú podmienky na plnenie do spotrebiteľského obalu alebo ktorým bolo toto uznanie odobraté,
  • spravuje monitorovací systém prírodných liečivých zdrojov a prírodných minerálnych zdrojov,
  • vedie register a databázu minerálnych vôd v Slovenskej republike.