KRAJSKÝ ÚRAD ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA (KÚ ŽP)

Krajský úrad životného prostredia podľa § 60 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch a znení neskorších predpisov v súvislosti s problematikou pitnej vody:
  • rozhoduje v správnom konaní v prvom stupni štátnej vodnej správy podľa tohto zákona, ak ide o:
    • 1. medzinárodné vody alebo hraničné vody,
    • 2. vodnú stavbu a s ňou spojené nakladanie s vodami, ktoré zasahuje alebo ovplyvňuje územie dvoch alebo viacerých obvodov,
  • vedie evidenciu o vodách,
  • vykonáva štátny vodoochranný dozor v rámci svojej pôsobnosti a rozhoduje o opatreniach na nápravu a o obmedzení alebo zákaze výroby alebo činnosti.

Podľa § 36 ods. 5 zákon č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov okrem iného vypracúva plán rozvoja verejných vodovodov pre územie kraja.