MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA SR (MZ SR)

Úlohou Ministerstva zdravotníctva SR v problematike súvisiacej s pitnou vodou je:

  • určovanie priorít na úseku štátnej zdravotnej politiky na úseku verejného zdravia (zákon č. 355/2007 Z. z. , § 4 písm. a)),
  • koordinácia spolupráce ústredných orgánov štátnej správy a medzinárodná koordinácia na úseku verejného zdravia (zákon č. 355/2007 Z. z., § 4 písm. b)),
  • vytváranie podmienok na integráciu a koordináciu informačných systémov o verejnom zdraví (zákon č. 355/2007 Z. z., § 4 písm. e)),
  • schválenie zriadenia národných referenčných centier a vedeniu ich zoznamu (zákon č. 355/2007 Z. z., § 4 písm. f)),
  • kontrola výkonu verejného zdravotníctva v SR (zákon č. 355/2007 Z. z., § 4 písm. j)).