NÁRODNÉ REFERENČNÉ CENTRUM (NRC)

Národné referenčné centrum pre pitnú vodu (ďalej len „NRC pre pitnú vodu“) je špecializované pracovisko ÚVZ SR v Bratislave, schválené MZ SR.

NRC pre pitnú vodu:
 • zhromažďuje a spracúva odborné poznatky v oblasti pitnej vody,
 • plní úlohy v oblasti harmonizácie národných predpisov s európskou legislatívou a odporúčaniami Svetovej zdravotníckej organizácie,
 • zúčastňuje sa na činnosti expertných pracovných skupín EK v oblasti pitnej vody a podieľa sa na príprave správ o pitnej vode pre EK,
 • spolupracuje so SZO a Európskou hospodárskou komisiou OSN a vypracúva správy o plnení medzinárodného dokumentu Protokol o vode a zdraví,
 • v súlade s novými vedeckými a odbornými poznatkami iniciuje návrhy na úpravu legislatívy v oblasti pitnej vody,
 • pripravuje odborné podklady a stanoviská pre MZ SR a Hlavného hygienika SR,
 • usmerňuje monitorovanie pitnej vody a metodicky riadi RÚVZ pri výkone štátneho zdravotného dozoru,
 • poskytuje konzultačnú činnosť pre odborníkov, fyzické a právnické osoby a pre širokú verejnosť,
 • spolupracuje s odborníkmi iných rezortov, odbornými výskumnými a vzdelávacími inštitúciami a s vysokými školami, organizuje pracovné stretnutia k aktuálnym témam,
 • zúčastňuje sa na národných a medzinárodných projektoch, súvisiacich s pitnou vodou,
 • vykonáva publikačnú a prednáškovú činnosť.