OBVODNÝ ÚRAD ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA (OÚ ŽP)

Obvodný úrad životného prostredia vo veciach štátnej vodnej správy podľa § 61 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách v súvislosti s problematikou pitnej vody:
 • rozhoduje v správnom konaní v prvom stupni vo veciach vo vzťahu k povoleniam na osobitné užívanie vôd (vrátane odberov vôd určených na odber pre pitnú vodu), k vodným stavbám, ochranným pásmam vodárenských zdrojov, k opatreniam na odstránenie zistených nedostatkov na základe výsledkov štátneho vodoochranného dozoru a technicko-bezpečnostného dozoru, k správnym deliktom a priestupkomvo vzťahu k odberom a užívaniu vôd,
 • je špeciálnym stavebným úradom vo veciach vodných stavieb (§ 26 ods. 3),
 • vedie evidenciu o vodách
 • vykonáva štátny vodoochranný dozor v rámci svojej pôsobnosti,
 • prejednáva priestupky na úseku ochrany vôd, vodných tokov a vodných stavieb,
 • môže všeobecne záväznou vyhláškou upraviť, obmedziť, prípadne zakázať všeobecné užívanie povrchových vôd na vodohospodársky významných vodných tokoch,
 • vyjadruje sa k územným plánom obcí a územným plánom zón.
Obvodný úrad životného prostredia je orgánom verejnej správy na úseku verejných vodovodov a verejných kanalizácií podľa zákona č. 442/2002 Z. z. o o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách. Obvodný úrad životného prostredia:
 • vydáva rozhodnutia podľa tohto zákona,
 • rozhoduje v pochybnostiach, či sa vodovod alebo kanalizácia považuje za verejný vodovod alebo verejnú kanalizáciu podľa tohto zákona,
 • určuje pásma ochrany verejných vodovodov alebo verejných kanalizácií,
 • vykonáva dohľad na úseku verejných vodovodov a verejných kanalizácií
 • ukladá pokuty,
 • prejednáva priestupky.