OSTATNÉ RELEVANTNÉ PREDPISY

  • Zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch a znení neskorších predpisov je základnou právnou úpravou, týkajúcou sa pitnej vody, ktorá spadá do pôsobnosti rezortu životného prostredia. Definuje vodárenské zdroje, ich ochranné pásma a upravuje nakladanie s vodami.

  • Zákon č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov upravuje zriaďovanie, rozvoj a prevádzkovanie verejných vodovodov a definuje požiadavky na vlastníkov, prevádzkovateľov a odbornú spôsobilosť prevádzkovateľa. Stanovuje práva a povinnosti vlastníkov a prevádzkovateľov verejných vodovodov a pôsobnosť orgánov štátnej správy na úseku verejných vodovodov.

  • Vyhláška MŽP SR č. 636/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú požiadavky na kvalitu surovej vody a na sledovanie kvality vody vo verejných vodovodoch a vyhláška MŽP SR č. 605/2005 Z. z., o podrobnostiach poskytovania údajov z majetkovej evidencie a prevádzkovej evidencie o objektoch a zariadeniach verejného vodovodu a verejnej kanalizácie

  • Vyhláška MŽP SR č. 684/2006 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na návrh, projektovú dokumentáciu a výstavbu verejných vodovodov a verejných kanalizácií


Aktuálne právne predpisy, súvisiace s problematikou pitnej vody je možné nájsť na stránke MŽP SR - www.enviro.gov.sk- Legislatíva - Zákony, právne predpisy - Slovensko - Ochrana vôd a ich racionálne využívanie