PREVÁDZKOVATELIA

Prevádzkovateľom verejného vodovodu je podľa zákona č. 442/2002 v znení neskorších predpisov fyzická alebo právnická osoba, ktorej bolo udelené živnostenské oprávnenie na prevádzkovanie verejného vodovodu a ktorá prevádzkuje verejný vodovod.

Povinnosťou prevádzkovateľa verejného vodovodu je okrem iného:
  • prevádzkovať verejný vodovod v súlade s osobitnými predpismi, všeobecne záväzným nariadením obce, prevádzkovým poriadkom verejného vodovodu, podmienkami stanovenými na túto prevádzku rozhodnutiami príslušných orgánov verejnej správy,
  • vykonávať riadnu a pravidelnú údržbu verejného vodovodu,
  • odovzdávať vlastníkovi verejného vodovodu a dotknutej obci na ich vyžiadanie prehľad a hodnoty sledovaných ukazovateľov kvality vody najneskôr do 30 dní odo dňa vyžiadania,
  • viesť majetkovú a prevádzkovú evidenciu o objektoch a zariadeniach verejného vodovodu a poskytovať údaje z tejto evidencie vlastníkovi verejného vodovodu,
  • poskytovať vlastníkovi verejného vodovodu potrebné údaje na spracovanie situačných správ a údaje na koncepčnú činnosť.