REGIONÁLNE ÚRADY VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA (RÚVZ)

Regionálny úrad verejného zdravotníctva sú rozpočtové organizácie štátu napojené finančnými vzťahmi na rozpočet MZ SR. Počet regionálnych úradov verejného zdravotníctva na Slovensku je 36, ich zoznam je uvedený v prílohe č. 1 zákona č. 355/2007 Z.z..

Úlohou RÚVZ v problematike súvisiacej s pitnou vodou je:
  • plniť špecializované úlohy verejného zdravotníctva (zákon č. 355/2007 Z.z., § 6 ods. 3 písm. d)) a to :
  • zabezpečovať činnosť národných referenčných centier (zákon č. 355/2007 Z.z., § 11 písm. c)),
  • zhromažďovať základné údaje v oblasti ochrany verejného zdravia, zabezpečovať ich prenos, uchovávanie, analýzy, vyhodnocovanie výsledkov, spätné informovanie a zverejňovanie zákon č. 355/2007 Z.z., §11 písm. f)),
  • monitorovanie kvality pitnej vody u spotrebiteľa (zákon č. 355/2007 Z.z., §11 písm. m)),
  • vykonávať identifikáciu zdravotných rizík a vypracovávanie návrhov na ich minimalizáciu (zákon č. 355/2007 Z.z., § 11 písm. p)),
  • vydávať záväzné stanoviská a rozhodovanie o návrhoch podľa §13 (zákon č. 355/2007 Z.z., § 6 ods. 3 písm. d))
  • povoľovať a rušiť ním povolené výnimky (zákon č. 355/2007 Z.z., § 6 ods. 3 písm. h)),
  • vykonávať štátny zdravotný dozor, vydávanie pokynov a ukladanie opatrení na odstránenie nedostatkov zistených pri výkone štátneho zdravotného dozoru podľa § 54 a § 55 (zákon č. 355/2007 Z.z., § 6 ods. 3 písm. i)).