SLOVENSKÁ AGENTÚRA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA (SAŽP)

Príspevková organizácia Slovenská agentúra životného prostredia Banská Bystrica je odborná organizácia Ministerstva životného prostredia SR s celoslovenskou pôsobnosťou, zameraná na starostlivosť o životné prostredie a rozvoj environmentalistiky.
V oblasti vôd koordinuje prípravu a predkladanie správ o implementácii relevantných právnych predpisov EÚ v SR (tzv. reporting), realizuje projekty v oblasti revitalizácie a renaturalizácie vodných tokov, vypracováva stanoviská k navrhovaným činnostiam a strategickým dokumentom podliehajúcim procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie. Vo vzťahu k procesu hodnotenia kvality vôd určených pre ľudskú spotrebu zabezpečuje finalizáciu Hodnotiacej správy o kvalite vody určenej pre ľudskú spotrebu za SR a jej predloženie na EK v rámci reportingových povinností vyplývajúcich zo smernice Rady 98/83/ES o kvalite vody určenej na ľudskú spotrebu.