SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Hygienické predpisy

 

  • Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
  • Nariadenie vlády SR č.354/2006 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na vodu určenú na ľudskú spotrebu a kontrolu kvality vody určenej na ľudskú spotrebu
  • Vyhláška MZ SR č. 550/2007Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na výrobky určené na styk s pitnou vodou je vykonávacím predpisom k zákonu č. 355/2007 Z. z.

Ďalšie aktuálne právne predpisy súvisiace s problematikou hygieny životného prostredia je možné nájsť na stránke ÚVZ SR.


Ostatné relevantné predpisy

 

  • Zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch a znení neskorších predpisov
  • Zákon č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov
  • Vyhláška MŽP SR č. 636/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú požiadavky na kvalitu surovej vody a na sledovanie kvality vody vo verejných vodovodoch a vyhláška MŽP SR č. 605/2005 Z. z., o podrobnostiach poskytovania údajov z majetkovej evidencie a prevádzkovej evidencie o objektoch a zariadeniach verejného vodovodu a verejnej kanalizácie
  • Vyhláška MŽP SR č. 684/2006 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na návrh, projektovú dokumentáciu a výstavbu verejných vodovodov a verejných kanalizácií

Ďalšie aktuálne právne predpisy súvisiace s problematikou ochrany vôd a ich racionálneho využívania je možné nájsť na stránke MŽP SR.