SPRÁVY O KVALITE PITNEJ VODY

Výsledky sledovania kvality pitnej vody sú orgánmi verejného zdravotníctva každoročne spracúvané a publikované v nasledovných dokumentoch:

Výročné správy úradov verejného zdravotníctva - Správy hodnotia v jednotlivých častiach zásobovanosť pitnou vodou z verejných vodovodov a verejných studní, kvalitu pitnej vody pre hromadné zásobovanie na základe výsledkov monitoringu a výsledkov štátneho zdravotného dozoru ako aj na základe prevádzkovej kontroly kvality vody. Správy informujú o poskytnutých výnimkách a hodnotia dôsledky nevyhovujúcej kvality pitnej vody na zdravie obyvateľstva. Sú spracované podľa kompetencie úradov na viacerých úrovniach:

v Archív výročných správ RÚVZ od roku 2008 pre 36 úradov

v Archív výročných správ KÚVZ od roku 2005 pre 8 krajov

v Archív Výročných správ ÚVZ SR od roku 2005 pre ÚVZ SR

v Archív Výročných správ o činnosti RÚVZ v SR od roku 2005 pre ÚVZ SR

Hodnotiace správy výsledkov monitorovania kvality pitnej vody dodávanej spotrebiteľom z verejných vodovodov v SR tzv. Vydra - Správy obsahujú podrobné spracovanie výsledkov kvality pitnej vody z verejných vodovodov, monitorovej u spotrebiteľa na úroveň jednotlivých ukazovateľov. Zdrojom údajov je monitoring všetkých RÚVZ v SR, ktoré využívajú jednotný počítačový program Vydra. Celoslovenské údaje od roku 1998 jedenkrát ročne spracúva NRC MZ SR pre hygienickú problematiku pitnej vody na RÚVZ v Košiciach. Správa okrem zhodnotenia kvality pitnej vody za uplynulý rok a porovnania s predchádzajúcimi rokmi obsahuje rozsiahlu prílohovú časť so zhodnotením kvality vody a prekročením jej limitných hodnôt podľa okresov, vybranými štatistickými údajmi, údajmi o počte odobratých vzoriek atď..

v Archív hodnotiacich správ NRC od roku 1998

§ Správy SR o kvalite vody určenej na ľudskú spotrebu podľa smernice Rady 98/83/ES - Správy o implementácii smernice Rady 98/83/ES týkajúcej sa kvality vody určenej na ľudskú spotrebu, ktorú Slovenská republika v rámci reportingových povinností vyplývajúcich z čl. 13 smernice rady 98/83/ES predkladaná na Európsku komisiu. Prvá správa bola vypracovaná vo februári 2009 za obdobie rokov 2005 - 2007. Správu vypracoval ÚVZ SR na základe podkladov monitoringu všetkých RÚVZ a údajov, poskytnutých VÚVH (údaje z prevádzkovej kontroly prevádzkovateľov vodovodov). Správa obsahuje dodávky vody prevyšujúce v priemere 1 000 m3 za deň alebo slúžiace viac ako 5 000 osobám. Na základe odporúčaní EK je hodnotenie vykonávané na základe zásobovaných oblastí. Správu na EK predkladá Slovenská agentúra životného prostredia v spolupráci s ÚVZ SR nakoľko za koordináciu procesu podávania správ o implementácii príslušných právnych predpisov na Európsku komisiu, za kapitolu Životného prostredia, do ktorej predmetná smernica 98/83/ES patrí, zodpovedná v rezorte MŽP SR SAŽP.

v Archív správ SR o kvalite vody určenej na ľudskú spotrebu od roku 2009