VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA SR (ÚVZ SR)

Úrad verejného zdravotníctva SR je rozpočtová organizácia štátu s pôsobnosťou pre územie SR, ktorá je finančnými vzťahmi zapojená na rozpočet MZ SR. ÚVZ SR je nadriadeným služobným úradom regionálnym úradom verejného zdravotníctva.

Úlohou ÚVZ SR v problematike súvisiacej s pitnou vodou je:
 • vypracovávať návrhy priorít štátnej zdravotnej politiky na úseku verejného zdravia (zákon č. 355/2007 Z.z., § 5 ods. 4 písm. a)),
 • plniť špecializované úlohy verejného zdravotníctva (zákon č. 355/2007 Z. z., § 5 ods. 4 písm. g)), a to:
 • zabezpečovať činnosť národných referenčných centier (zákon č. 355/2007 Z. z., § 11 písm. c)),
 • zhromažďovať základné údaje v oblasti ochrany verejného zdravia, zabezpečovať ich prenos, uchovávanie, analýzy, vyhodnocovanie výsledkov, spätné informovanie a zverejňovanie (zákon č. 355/2007 Z. z., § 11 písm. f)),
 • monitorovanie kvality pitnej vody u spotrebiteľa (zákon č. 355/2007 Z. z., § 11 písm. m)),
 • vykonávať identifikáciu zdravotných rizík a vypracovávanie návrhov na ich minimalizáciu (zákon č. 355/2007 Z. z., § 11 písm. p)),
 • riadiť a kontrolovať výkon štátnej správy uskutočňovaný regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva (zákon č. 355/2007 Z. z., § 5 ods. 4 písm. j)),
 • povoľovať a rušiť ním povolené výnimky (zákon č. 355/2007 Z. z., § 5 ods. 4 písm. l)),
 • vykonávať štátny zdravotný dozor (zákon č. 355/2007 Z. z., § 5 ods. 4 písm. s)),
 • spolupracovať s Európskou komisiou a členskými štátmi Európskej únie (zákon č. 355/2007 Z.z., § 5 ods. 4 písm. x)) a to:
  1. informovať Európsku komisiu o výsledkoch kontroly kvality vody určenej na ľudskú spotrebu (t.j. pitnej vody), na ktorú bola povolená prvá výnimka, a o odôvodnení povolenia druhej výnimky
  2. vypracúvať pre Európsku komisiu hodnotiace správy o kvalite pitnej vody.