VODOVODY

Verejný vodovod je definovaný v zákone č. 442/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov ako súbor objektov a zariadení slúžiacich verejnej potrebe, umožňujúcich hromadné zásobovanie obyvateľstva a iných odberateľov vodou. Verejný vodovod môže byť miestny (vodovod dodávajúci vodu odberateľom z jedného spotrebiska), skupinový (vodovod dodávajúci vodu odberateľom z niekoľkých spotrebísk) alebo diaľkový. Verejné vodovody zásobujú cca 86 % obyvateľov SR.