VÝNIMKY

Kvalita pitnej vody je posudzovaná podľa nariadenia vlády č. 354/2006 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na vodu určenú na ľudskú spotrebu a kontrolu kvality vody určenej na ľudskú spotrebu. Daný predpis je v súlade s európskou smernicou 98/83/ES o kvalite vody určenej na ľudskú spotrebu. Podľa článku 9 smernice 98/83/ES je možné udelenie troch výnimiek z parametrických hodnôt uvedených v časti B prílohy 1 smernice, ak výnimka nepredstavuje možné ohrozenie zdravia. Maximálna limitná hodnota stanovená pre ukazovateľ na ktorý sa vzťahuje výnimka nepredstavuje hrozbu pre zdravie. Platnosť každej výnimky nesmie presiahnuť tri roky. Udelenie prvej výnimky nepodlieha oznamovacej povinnosti Európskej komisii, udelenie druhej výnimky je podmienené vyhodnotením kontroly zameranej na odstránenie nedostatkov v kvalite vody. Výsledky kontroly aj s odôvodnením rozhodnutia musia byť oznámené Európskej komisii. Vo výnimočných prípadoch môže členský štát požiadať komisiu o tretiu výnimku.

Podľa zákona č.355/2007 o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, na základe žiadosti fyzickej osoby-podnikateľa alebo právnickej osoby, ktorá vyrába a dodáva pitnú vodu a využíva vodárenské zdroje na zásobovanie pitnou vodou, môže regionálny úrad verejného zdravotníctva dočasne povoliť, najviac na tri roky, výnimku na použitie vody, ktorá nespĺňa limity ukazovateľov kvality pitnej vody, ak nejde o vodu balenú do spotrebiteľského balenia. Výnimku nemožno povoliť, ak ide o vodárenské zdroje na zásobovanie pitnou vodou, ktoré poskytujú menej ako 10 m3 pitnej vody za deň alebo zásobujú menej ako 50 osôb. Regionálny úrad verejného zdravotníctva povolí výnimku, len ak zásobovanie pitnou vodou nemožno zabezpečiť inak a nebude ohrozené zdravie ľudí. Po uplynutí času platnosti povolenia môže regionálny úrad verejného zdravotníctva v odôvodnených prípadoch opätovne povoliť výnimku najviac na tri roky; výsledky kontroly spolu s odôvodnením rozhodnutia o druhej výnimke oznámi Európskej komisii. Vo výnimočných prípadoch môže úrad verejného zdravotníctva povoliť tretiu výnimku po predchádzajúcom súhlase Európskej komisie.
V Trnavskom kraji je v platnosti výnimka pre verejný vodovod Majcichov v okrese Trnava udelená v roku 2006 pre zvýšené hodnoty dusičnanov, ktorá bude prehodnotená z dôvodu realizácie úpravne vody. V súčasnosti sú hodnoty dusičnanov v priemere pod hygienickým limitom. V Košickom kraji, v okrese Košice - okolie je v platnosti 2.výnimka z dôvodu vysokej koncentrácie dusičnanov pre obec Žarnov, kde je na verejný vodovod napojených 366 obyvateľov. V roku 2008 bola povolená výnimka v ukazovateli antimón pre povrchový vodárenský zdroj Rožňavský potok, ktorý je jedným zo zdrojov pre mesto Rožňava. Uvedený zdroj zásobuje 18 847 obyvateľov.
V Bratislavskom, Trenčianskom, Nitrianskom, Žilinskom, Banskobystrickom a Prešovskom kraji nie sú v súčasnosti udelené žiadne výnimky na požívanie vody, ktorá nespĺňa hygienické limity ukazovateľov kvality pitnej vody.