VÝSKUMNÝ ÚSTAV VODNÉHO HOSPODÁRSTVA (VÚVH)

Výskumný ústav vodného hospodárstva Bratislava je príspevková organizácia a jeho zriaďovateľom je Ministerstvo životného prostredia SR. VÚVH plní funkciu pracoviska vedecko-technického rozvoja v oblasti vodného hospodárstva a príbuzných disciplín a je jedinou organizáciou na Slovensku zabezpečujúcou komplexný vodohospodársky výskum a ďalšie súvisiace činnosti vyplývajúce z potrieb vodného hospodárstva Slovenskej republiky.

VÚVH je Metodickým centrom na pesticídy a poverenou organizáciou pre aplikáciu kalov do pôdy. Súčasťou VÚVH sú laboratóriá, ktoré sú akreditované Slovenskou národnou akreditačnou službou podľa normy STN EN ISO/IEC 17025:2005 a zároveň aj autorizované Úradom pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR.

Vo vzťahu k problematike zásobovania obyvateľstva pitnou vodou a k problematike sledovania kvality pitnej vody je činnosť VÚVH zameraná na:

 • trvalé koncepčné činnosti rozvoja vodného hospodárstva
 • zásobovanie pitnou vodou a odkanalizovanie
 • ochrana vodných zdrojov
 • povrchové zdroje vody a ich využívanie, tzn. vodné nádrže a ich sústavy, prevody vody, zásobovanie úžitkovou vodou, hydroenergetika
 • aktualizácia vodných plánov: koordinácia vodohospodárskych plánov povodí, Generel ochrany a racionálneho využívania vôd
 • aktualizáciu vodohospodárskych máp M 1:50 000 a účelových máp M 1:200 000
 • súčasné a výhľadové užívanie vôd (kvantitatívne vodohospodárske bilancie)
 • spracovanie koncepčných materiálov vodného hospodárstva vo všetkých jeho oblastiach
 • dokumenty súvisiace s implementáciou rámcovej smernice 2000/60/ES o vode do právnych predpisov SR
 • ekonomické vzťahy vo vodnom hospodárstve
 • sociálno-ekonomické informácie vo vodnom hospodárstve
VÚVH je poverenou organizáciou pre zabezpečením zberu údajov o majetkovej a prevádzkovej evidencii, ktoré sú definované vyhláškou MŽP SR č. 605/2005 Z. z. o podrobnostiach poskytovania údajov z majetkovej evidencie a prevádzkovej evidencie o objektoch a zariadeniach verejného vodovodu a verejnej kanalizácie.