Zdravotné riziká z vody

Zdravotné riziká z vody


Pitná voda môže byť v prípade mikrobiologickej kontaminácie faktorom prenosu infekčných ochorení. Vodou sa môžu šíriť predovšetkým pôvodcovia črevných nákaz, najmä brušného týfu, bakteriálnej dyzentérie, cholery, antraxu, leptospiróz, vírusovej hepatitídy A, enteroviróz, parazitárnych a iných ochorení. K najčastejšie šíreným ochoreniam v našich podmienkach, najmä u osôb žijúcich v prostredí s nižším hygienickým štandardom, patria bacilárna úplavica (dyzentéria), infekčná žltačka typu A, niektoré choroby prenosné zo zvierat a iné hnačkové ochorenia. Vysoké ohrozenie uvedenými chorobami je najmä v čase povodní, záplav a v prípade porúch kanalizácie. Nedávnym prípadom epidémie vodou prenosných ochorení sú Jaslovské Bohunice, kde ochorelo na gastroenteritídu viac ako 100 ľudí. Príčinou tejto epidémie však nebola nedostatočná dezinfekcia zo strany vodárenskej spoločnosti, ale laické prepojenie rozvodu závlahovej vody s pitnou vodou. Toto je len jeden z príkladov nevedomosti ľudí, ktorý mal v praxi ďalekosiahle následky.

Ďalšie riziko predstavujú zvýšené koncentrácie chemických látok v pitnej vode, ktoré môžu spôsobiť akútne poškodenie organizmu, prípadne pri dlhodobom príjme, vznik chronických ochorení. V tejto súvislosti sú na Slovensku problematické najmä zvýšené koncentrácie dusičnanov v pitnej vode v individuálnych zdrojoch, ktoré môžu spôsobiť methemoglobinémiu u dojčiat.

Zdravotné riziká spôsobuje aj pitie vody s obsahom ťažkých kovov (z nich vyslovene toxické sú ortuť, olovo, arzén a kyanidy), pesticídov a ropných produktov, N - nitro-zlučenín (karcinogenita), polychlórovaných bifenylov, terfenylov, polycyklických aromatických uhľovodíkov (karcinogény). Riziko vzniká pri chlórovaní organických látok humínovej povahy - vznikajú trihalometány, tetrachlórmetán, dichlórmetán, bromoform, ktoré sú síce málo toxické, ale zvyšujú vstrebávanie zlúčenín kovov.

Pitná voda je aj zdrojom dôležitých stopových prvkov (Li, Zn, Co, Cu, Sn, Mn, Cr a iných) pre ľudský organizmus žiaducich alebo až nevyhnutných. Vápnik a horčík (ktoré sa podieľajú na "tvrdosti" vody) majú nenahraditeľný význam v súvislosti s kardiovaskulárnymi ochoreniami. Obsah fluóru v pitnej vode je limitovaný a prijímanie tohto prvku v odporúčaných množstvách v pitnej vode je zo zdravotného hľadiska významný pre zdravý vývoj kostí a zubov. Zdravotné riziko predstavuje i dlhodobé používanie pitnej vody, ktorá neobsahuje tieto prvky.

Podľa dostupných údajov je v posledných rokoch evidentne klesajúci trend vo výrobe a dopyte po pitnej vode z verejných vodovodov. V niektorých okresoch Slovenska je už spotreba vody pod hranicou tzv. hygienického minima (tá sa v rôznych krajinách pohybuje od 80 do 100 l/obyvateľa na deň). Pokles spotreby vody môže byť spôsobený zvýšeným používaním vody z individuálnych zdrojov na domáce účely, nákupom balených vôd a iných druhov nápojov a snahou obyvateľov znížiť finančné náklady za odber pitnej vody z verejných vodovodov. V domácnostiach, kde je nepriaznivá sociálno-ekonomická situácia, obyvatelia obmedzujú aj vodu používanú na osobnú hygienu, čo môže mať tiež nepriaznivý dopad na zdravotný stav ľudí.