DÔLEŽITÉ POJMY

 • Hromadné zásobovanie
  Zásobovanie pitnou vodou z verejného vodovodu alebo z vodárenského zdroja, ktorý zásobuje najmenej 50 osôb (§ 2 písm. a) nariadenia vlády SR č. 354/2006 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na vodu určenú na ľudskú spotrebu a kontrolu kvality vody určenej na ľudskú spotrebu).

 • Indikačná hodnota
  Hodnota ukazovateľa kvality pitnej vody nešpecifického alebo skupinového charakteru používaná na posúdenie potreby podrobnejších skúšok kvality pitnej vody.

 • Individuálne zásobovanie
  Zásobovanie pitnou vodou z jedného zdroja s dennou produkciou menej ako 10 m3 pitnej vody alebo zo zdroja zásobujúceho menej ako 50 osôb (§ 2 písm. b) nariadenia vlády SR č. 354/2006 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na vodu určenú na ľudskú spotrebu a kontrolu kvality vody určenej na ľudskú spotrebu).

 • Laboratórny protokol o skúškach
  Výstupný dokument z laboratória, ktorý obsahuje výsledky z analýzy odobratých vzoriek.

 • Medzná hodnota
  Hodnota ukazovateľa kvality pitnej vody, ktorej prekročením stráca pitná voda vyhovujúcu kvalitu v ukazovateli, ktorého hodnota bola prekročená.

 • Najvyššia medzná hodnota
  Hodnota zdravotne významného ukazovateľa kvality pitnej vody, ktorej prekročenie vylučuje použitie vody ako pitnej.

 • Národné referenčné centrum
  Je špecializované pracovisko ÚVZ SR alebo RÚVZ na riešenie vybraných úloh verejného zdravotníctva. Jedným zo siete národných referenčných centier je Národné referenčné centrum pre pitnú vodu, ktoré je súčasťou Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach.
  Činnosť národných referenčných centier stanovuje § 8 ods. 3 zákona č. 355/2007 Z.z..

 • Odber vzoriek
  Vzorky pitnej vody sa odoberajú tak, aby reprezentovali kvalitu dodávanej pitnej vody vo verejnom vodovode počas celého kalendárneho roka. Pri odber vzoriek pitnej vody sa postupuje podľa slovenskej technickej normy(§ 6 nariadenie vlády SR č. 354/2006 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na vodu určenú na ľudskú spotrebu a kontrolu kvality vody určenej na ľudskú spotrebu).

 • Odberné miesto
  Miesto, v ktorom sa vykonáva odber vzorky. Miesta odberu sa musia meniť každý rok tak, aby viac ako 50 % miest nebolo trvalými miestami odberu. Miesta odberu sa vyberajú metódou náhodného výberu alebo inou vhodnou metódou, ktorá zaručí, že žiaden zo zásobovaných objektov nebude vylúčený z možnosti kontroly (§ 6 nariadenia vlády SR č. 354/2006 Z. z. ktorým sa ustanovujú požiadavky na vodu určenú na ľudskú spotrebu a kontrolu kvality vody určenej na ľudskú spotrebu).

 • Odberový list (sprievodka)
  Dokument, ktorý vyplní terénny pracovník RÚVZ pri odbere vzorky. Obsahuje vyšetrenia zistené v mieste odberu a požiadavky na laboratórne vyšetrenia. Odberový list identifikuje a sprevádza odobratú vzorku.

 • Odporúčaná hodnota
  Hodnota ukazovateľa kvality pitnej vody, ktorá znamená dosiahnutie optimálnej koncentrácie danej látky z hľadiska ochrany zdravia.

 • Pitná voda
  Je voda v jej pôvodnom stave alebo po úprave určená na pitie, varenie, prípravu potravín alebo na iné domáce účely bez ohľadu na jej pôvod a na to, či bola dodaná z rozvodnej siete, cisterny alebo ako voda balená do spotrebiteľského balenia a voda používaná v potravinárskych podnikoch pri výrobe, spracovaní, konzervovaní alebo predaji výrobkov alebo látok určených na ľudskú spotrebu (§17 ods. 1) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov).
  V právnej úprave EÚ je pre pojem "pitná voda" rovnocenný pojem "voda vhodná na ľudskú spotrebu".

 • Platená služba
  Je vyšetrenie a posúdenie kvality pitnej vody, ktoré vykoná akékoľvek akreditované laboratórium (ÚVZ SR, RÚVZ, VÚVH, vodárenské spoločnosti, súkromné laboratóriá) v rámci svojej činnosti na žiadosť fyzickej alebo právnickej osoby za odplatu.

 • Prevádzkovateľ
  Prevádzkovateľom verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorej bolo udelené živnostenské oprávnenie na prevádzkovanie verejných vodovodov alebo verejných kanalizácií a ktorá prevádzkuje verejný vodovod alebo verejnú kanalizáciu (§ 5 ods. 3) zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach).

 • Prevádzkový poriadok
  Prevádzkový poriadok verejného vodovodu obsahuje zoznam významných odberov vody a rozhodujúcich odberateľov vody z verejného vodovodu, údaje o množstve vody v jednotlivých odberových miestach, prehľad potreby vody, upravuje podmienky zásobovania vodou z verejného vodovodu a obsahuje vymedzenie činností súvisiacich s verejným vodovodom a vodovodnou prípojkou (§ 33 ods. 1 zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach).

 • Program prevádzkovej kontroly
  Program prevádzkovej kontroly kvality vody tvorí súčasť prevádzkového poriadku verejného vodovodu. Program prevádzkovej kontroly kvality vody sa aktualizuje raz ročne a vždy vtedy, ak nastanú nové skutočnosti, ktoré majú vplyv na prevádzkovanie verejného vodovodu.
  V Programe prevádzkovej kontroly kvality vody sa určujú:
  a) miesta prevádzkovej kontroly kvality vody,
  b) počet odberov vzoriek vody a druhy rozborov pri prevádzkovej kontrole kvality vody,
  c) metódy prevádzkovej kontroly kvality vody a hodnotenie výsledkov rozborov vody a
  d) evidencia a uchovávanie výsledkov prevádzkovej kontroly kvality vody (§ 7 vyhlášky MŽP SR č. 636/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú požiadavky na kvalitu surovej vody a na sledovanie kvality vody vo verejných vodovodoch).

 • Regionálne úrady verejného zdravotníctva (RÚVZ)
  Sú rozpočtové organizácie štátu so sídlami v 36 územných obvodoch. V procese hodnotenia kvality pitnej vody zabezpečujú jej monitoring na spotrebisku, štátny zdravotný dozor a reportovanie výsledkov monitoringu v rozsahu svojej územnej kompetencie.

 • Spotrebisko
  Pojem spotrebisko nie je legislatívne definovaný. Pre účely hodnotenia kvality pitnej vody možno spotrebisko chápať ako obec, prípadne jej časť, ktorá je zásobovaná z jedného konkretného vodovodu. V jednej obcí môže byť viac spotrebísk a to v prípade, že je zásobovaná z dvoch rôznych vodovodov.

 • Správa Slovenskej republiky o kvalite vody určenej na ľudskú spotrebu vypracovaná na základe čl. 13 smernice Rady 98/83/ES o kvalite vody určenej na ľudskú spotrebu (resp. Správa SR o kvalite vody určenej na ľudskú spotrebu podľa smernice Rady 98/83/ES)
  Je správa o implementácii smernice Rady 98/83/ES týkajúcej sa kvality vody určenej na ľudskú spotrebu, ktorú Slovenská republika v rámci reportingových povinností predkladaná na Európsku komisiu. Za vypracovanie tejto správy zodpovedá ÚVZ SR v zmysle zákona č. 355/2007 Z. z..

 • Štátny zdravotný dozor (ŠZD)
  Štátny zdravotný dozor nad vodou určenou pre ľudskú spotrebu (pitnou vodou) vykonáva v rámci svojej územnej pôsobnosti orgán na ochranu zdravia - príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva, ktorý vo svojej pôsobnosti v rámci jeho výkonu zabezpečuje monitorovanie kvality vody, vydáva nápravné opatrenia, ukladá úhradu nákladov a sankcie.

 • Úrad verejného zdravotníctva SR (ÚVZ SR)
  Je rozpočtová organizácia štátu so sídlom v Bratislave ktorá je napojená finančnými vzťahmi na rozpočet Ministerstva zdravotníctva SR. ÚVZ SR je nadriadeným služobným úradom regionálnym úradom verejného zdravotníctva.

 • Vodárenský zdroj
  Útvary povrchových vôd a útvary podzemných vôd využívané na odbery vôd pre pitnú vodu alebo využiteľné na zásobovanie obyvateľstva pre viac ako 50 osôb alebo umožňujúce odber vody na takýto účel v
  priemere väčšom ako 10m3 za deň v pôvodnom stave alebo po ich úprave sú vodárenskými zdrojmi (§ 7 ods. 1 zákona č. 364/2002 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon)).

 • Verejný vodovod
  Súbor objektov a zariadení slúžiacich verejnej potrebe, umožňujúcich hromadné zásobovanie obyvateľstva a iných odberateľov vodou (§ 2 písm. a) zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach).

 • Vlastník verejného vodovodu
  Vlastníkom verejného vodovodu môže byť z dôvodu verejného záujmu iba právnická osoba so sídlom na území Slovenskej republiky.

 • Voda určená na ľudskú spotrebu
  znamená:
  a) všetku vodu v jej pôvodnom stave alebo po spracovaní, určenú na pitie, varenie, prípravu potravín alebo iné domáce účely, bez ohľadu na jej pôvod a na to, či bola dodaná z distribučnej siete, cisterny alebo vo fľašiach či nádobách;
  b) všetku vodu používanú v potravinárskych podnikoch pri výrobe, spracovaní, konzervovaní alebo predaji výrobkov alebo látok určených na ľudskú spotrebu, pokiaľ sa príslušné vnútroštátne orgány nepresvedčia, že kvalita vody nemôže ovplyvniť nezávadnosť potravín v ich konečnej podobe;
  (čl. 2 ods. 1 smernice Rady 98/83/ES o kvalite vody určenej na ľudskú spotrebu).
  V slovenskej právnej úprave je pre pojem "voda vhodná na ľudskú spotrebu" rovnocenný pojem "pitná voda".

 • Vodovodná sieť
  Je súbor potrubí ktoré vedú pitnú vodu od zásobovacieho vodojemu až k domovej vodovodnej prípojke.

 • Výnimka
  Na základe žiadosti fyzickej osoby - podnikateľa alebo právnickej osoby, ktorá vyrába a dodáva pitnú vodu a využíva vodárenské zdroje na zásobovanie pitnou vodou, môže regionálny úrad verejného zdravotníctva dočasne povoliť, najviac na tri roky, výnimku na použitie vody, ktorá nespĺňa limity ukazovateľov kvality pitnej vody, ak nejde o vodu balenú do spotrebiteľského balenia. Výnimku nemožno povoliť, ak ide o vodárenské zdroje na zásobovanie pitnou vodou, ktoré poskytujú menej ako 10 m3 pitnej vody za deň alebo zásobujú menej ako 50 osôb. Regionálny úrad verejného zdravotníctva povolí výnimku, len ak zásobovanie pitnou vodou nemožno zabezpečiť inak a nebude ohrozené zdravie ľudí. Po uplynutí času platnosti povolenia môže regionálny úrad verejného zdravotníctva v odôvodnených prípadoch opätovne povoliť výnimku najviac na tri roky; výsledky kontroly spolu s odôvodnením rozhodnutia o druhej výnimke oznámi Európskej komisii. Vo výnimočných prípadoch môže úrad verejného zdravotníctva povoliť tretiu výnimku po predchádzajúcom súhlase Európskej komisie (§ 17 ods. 3 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov).
  Anglický preklad pre výnimku, používaný v smernici 98/83/ES je "derogation".

 • Výročná správa
  Komplexná správa za jednotlivé zložky životného prostredia, vypracovaná UVZ SR vždy za predchádzajúci rok do mája nasledujúceho roku. V rámci tejto správy je kapitola, ktorá sa venuje Pitnej vode. Podklady pre vypracovanie tejto kapitoly poskytujú RUVZ do marca nasledujúceho roku.

 • Výskumný ústav vodného hospodárstva (VÚVH)
  Je príspevková organizácia a jej zriaďovateľom je Ministerstvo životného prostredia SR. VÚVH plní funkciu pracoviska vedecko-technického rozvoja v oblasti vodného hospodárstva a príbuzných disciplín.

 • Zásobovaná oblasť
  Zásobovaná oblasť je geograficky vymedzená oblasť, v ktorej pitná voda pochádza z jedného zdroja alebo z niekoľkých zdrojov a v ktorej kvalitu pitnej vody možno považovať za približne rovnakú (Nariadenie vlády SR č. 354/2006 Z.z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na vodu určenú na ľudskú spotrebu a kontrolu kvality vody určenej na ľudskú spotrebu (príloha 2)).

 • ZBERVAK
  Je elektronický systém na zber a spracovanie údajov z majetkovej a prevádzkovej evidencie prevádzkovateľov verejných vodovodov a kanalizácií prevádzkovaný na VÚVH.