Informácia o projekte

Informačný systém o vode určenej na ľudskú spotrebu

 

Informačný systém o pitnej vode a naň naviazaná webová stránka o kvalite pitnej vody boli hlavnými výstupmi projektu UIBF2006 č. 2006/018-175.06.01 „Informačný systém o vode určenej na ľudskú spotrebu“.

Prevádzkovateľom informačného systému je Slovenská agentúra životného prostredia. Správcom a dodávateľom údajov do systému je Úrad verejného zdravotníctva SR. Do systému budú 1x ročne importované aj vybrané údaje z údajovej základe Výskumného ústavu vodného hospodárstva.

Vstup do informačného systému je podmienený autorizovaným prístupom.
Informácie obsiahnuté v informačnom systéme budú/sú verejnosti prístupné prostredníctvom webovej stránky o kvalite pitnej vody v podobe tabuľkových a mapových výstupov (link). Webová stránka o kvalite pitne vody je súčasťou portálu o životnom prostredí Enviropotal (http://enviroportal.sk), ktorý prestavuje vstupný portál aj k ostaným informačným systém súvisiacim so životným prostredím.

Projekt „Informačný systém o vode určenej na ľudskú spotrebu“ bol ukončený v roku 2009.
Samotný informačný systém je využívaný a napĺňaný údajmi od roku 2010.
Z tohto dôvodu v informačnom systéme ešte nie je dostatok informácií vhodných na prezentáciu na webovej stránke, preto webová stránka momentálne sprístupňuje všeobecné informácie o kvalite pitnej vody v SR. S aktiváciou line prepojenia tabuľkových a mapových výstupov na databázy informačného systému uvažuje začiatkom roka 2011.


Cieľ projektu „Informačný systém o vode určenej na ľudskú spotrebu“

 

Cieľ projektu:

 • Posilnenie plnenia požiadaviek vyplývajúcich z právnych predpisov EÚ so zameraním na smernicu Rady 98/83/ES o kvalite vody určenej na ľudskú spotrebu a podpora dosiahnutia cieľov smernice EP a Rady 2003/4/ES o prístupe verejnosti k informáciám o životnom prostredí.

Čiastkové ciele projektu:

 • Racionalizácia národných dátových tokov o kvalite pitnej vody a podpora procesu podávania správ o implementácii smernice 98/83/ES na EK.
 • Aktualizácia existujúcich národných dátových tokov na základe nových požiadaviek smernice 98/83/ES a podpora spolupráce medzi rezortom MZ SR a MŽP SR v tejto oblasti.
 • Podpora šírenia informácií o ŽP v súlade so smernicou EP a Rady 2003/4/ES o prístupe verejnosti k informáciám o životnom prostredí.

 

Aktivity a výstupy projektu

 

Aktivita 1: Analýza požiadaviek na informačný systém

 • 1.1. Analýza dátových tokov
 • 1.2. Model firemných procesov
 • 1.3. Špecifikácia požiadaviek na IS
 • 1.4. Analytický model
 • 1.5. Model technologického návrhu softvéru (dizajn model)
 • 1.6. Technologické nasadenie do prevádzky

Aktivita 2: Návrh, vývoj (A), testovanie, implementácia (B), dodanie softvéru (C)

 • 2.1. Projektový plán
 • 2.2. Špecifikácia riešenie IS
 • 2.3. Vyvinutý IS
 • 2.4. Správa o priebehu a výsledkoch testovania
 • 2.5. Nasadenie finálneho riešenie IS do prevádzky
 • 2.6. Používateľská a programátorská dokumentácia
 • 2.7. Inštalačné média, zdrojové kódy

Aktivita 3: Zaškolenie cieľových skupín

 • 3.1. Školiaci plán
 • 3.2. Jednoduchá príručka pre užívateľov, administrátora, prevádzkovateľa
 • 3.3. Zaškolené cieľové skupiny

Aktivita 4: Sprístupnenie informácií o kvalite pitnej vody prostredníctvom internetu

 • 4.1. Návrh štruktúry a dizajnu webstránky
 • 4.2. Vyvinutá webstránka

Aktivita 5: Tvorba informačných materiálov o vodárenských zdrojoch, kvalite pitnej vody

 • 5.1. Spracovaný textový a grafický dizajn dvoch typov informačných materiálov:
  • informačná brožúra
  • informačný leták

 

Realizácia projektu

 

Prijímateľ projektu: SAŽP

Poskytovateľ projektu: Dekonta, s.r.o., Bratislava

Riadenie projektu

 • Starší programový pracovník: Ing. Vladimír Benko, SAŽP
 • Manažér projektu: Ing. Renáta Grófová, SAŽP
 • Vedúci projektu: RNDr. Ing. Daniel Fülle, Dekonta
 • Riadiaci výbor: MŽP SR, SAŽP, ÚVZ SR, VÚVH, Dekonta s.r.o, Bratislava, ÚV SR, MF SR

Trvanie projektu:

 • Začiatok projektu: Jún 2008
 • Ukončenie projektu: Október 2009

Zdroj financovania projektu:

 • EÚ, Prechodný fond UIBF 2006
 • Štátny rozpočet

Kontakt:

 • Meno: Ing. Renáta Grófová
 • Adresa:
  • Slovenská agentúra životného prostredia
  • Centrum rozvoja environmentalistiky
  • Tajovskeho 28
  • 975 90 Banská Bystrica
 • Tel.: 048/43 74 151
 • E-mail: renata.grofova@sazp.sk