PRÁVNE PREDPISY A SÚVISIACE DOKUMENTY

Právne predpisy Slovenskej republiky

 

Ďalšie aktuálne právne predpisy súvisiace s problematikou hygieny životného prostredia je možné nájsť na stránke ÚVZ SR.
 
Ďalšie aktuálne právne predpisy súvisiace s problematikou ochrany vôd a ich racionálneho využívania je možné nájsť na stránke MŽP SR.
 

Právne predpisy Európskej únie

 
Ďalšie aktuálne právne predpisy Európskej únie súvisiace s problematikou ochrany vôd a vodného hospodárstva je možné nájsť portály právnych predpisov EÚ Eur-lex.
 

Medzinárodné dohovory

 
Primárne informácie k Dohovoru o ochrane hraničných vôd a medzinárodných jazier a k Protokolu o vode a zdraví je možné nájsť na portáli UNECE.
 

Súvisiace dokumenty