AKTUALITY A MIMORIADNE SITUÁCIE

  • Oznam

Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri príležitosti Svetového dňa vody - 22. marca 2010
oznamuje všetkým záujemcom z radov občanov SR,

že aj v roku 2010 bude v tento deň na požiadanie bezplatne poskytnuté orientačné laboratórne vyšetrenie vzoriek prinesenej pitnej vody a odborné poradenstvo v oblasti otázok o zdravotnej bezpečnosti pitnej vody zo zdrojov využívaných na individuálne a hromadné zásobovanie obyvateľstva, v oblasti úprav pitnej vody a ochrany vodného zdroja a ďalších problémov, týkajúcich sa pitnej vody a jej významu pre zdravie človeka.
Vyšetrenie bude zamerané na vybraté základné ukazovatele kvality pitnej vody - dusičnany a dusitany. Bezplatné vyšetrenie sa týka len vzoriek prinesených dňa 22. marca 2010 z individuálneho vodného zdroja - studne (nie z verejného vodovodu).

Vzorku vody je potrebné:

  • odobrať v deň vyšetrenia (22. 3. 2010) do čistej, vypláchnutej fľaše (nemusí byť sterilná)
  • priniesť na ÚVZ SR, Trnavská cesta 52, 826 45 Bratislava v množstve minimálne 0,2 litra v čase od 8,00 do 13,00 hod.

Odborné konzultácie a informácie budú v uvedený deň záujemcom poskytnuté na ÚVZ SR osobne alebo telefonicky u odborných pracovníkov odboru hygieny životného prostredia a zdravia:

Ing. Katarína Halzlová, MPH, č. tel. 492 84 376
RNDr. Zuzana Valovičová, č. tel. 492 84 383, 444 42 798
Ing. Ľuboslava Danková, č. tel. 492 84 383, 444 42 798
Mgr. Eva Kosorínova, č. tel. 492 84 383, 444 42 798
V prípade záujmu o vyšetrenie ďalších ukazovateľov kvality vody je možné dohodnúť túto službu v rámci platených služieb ÚVZ SR.


Doc. MUDr. Ivan Rovný, PhD., MPH
hlavný hygienik SR