ZÁSOBOVANIE OBYVATEĽSTVA PITNOU VODOU

Zásobovanosť obyvateľstva pitnou vodou z verejných vodovodov predstavovala v roku 2008 86%.

Počet obyvateľov SR zásobovaných pitnou vodou z verejných vodovododov v rokoch 1998 - 2008 v %.

Napriek rozširovaniu sietí verejných vodovodov a budovaniu nových prípojok je to v porovnaní s minulým rokom však o 0,5% menej. Kým v Bratislavskom kraji bolo v roku 2007 pripojených na verejný vodovod 95,6% obyvateľov, v roku 2008 to bolo 97%. V Trnavskom kraji stúpla pripojenosť o 1%, z 85,6% na 86,6%. Naopak v Trenčianskom kraji percento zásobovaných obyvateľov kleslo z 91,3% na 88,9%. Taktiež v Nitrianskom kraji bol zaznamenaný pokles z 91,2% na 88,8%, v Košickom kraji pokles o vyše 2,6%, z 82,1% na 79,52%. V Žilinskom kraji stúplo percento zásobovaných obyvateľov z 87,4 na 89,1%. V Prešovskom kraji stúpla zásobovanosť o 0,1% zo 77,8% na 77,9%, v Banskobystrickom o 0,2% z 84,3% na 84,5%.

Počet obyvateľov zásobovaných pitnou vodou z verejných vodovodov v roku 2008 podľa krajov

Z výročných správ regionálnych úradov verejného zdravotníctva vyplýva, že čoraz viac obyvateľov sa odpája od verejných vodovodov, resp. ak sa aj v obci nachádza novovybudovaný verejný vodovod, obyvatelia sa nepripájajú a radšej využívajú ako zdroj pitnej vody vlastnú studňu. Ďalej je evidentný pokles spotreby pitnej vody z verejných vodovodov, kde predpokladáme že obyvatelia využívajú ako doplnkový zdroj vody vodu z vlastnej studne alebo uprednostňujú kupované balené vody.
V obciach, kde nie je vybudovaný verejný vodovod, sú obyvatelia odkázaní na zásobovanie vodou z domových studní, u ktorých kvalita vody často krát nezodpovedá požiadavkám Nariadenia vlády SR č. 354/2006 Z.z.. Ide najmä o mikrobiologickú závadnosť v ukazovateľoch všeobecného i fekálneho znečistenia a fyzikálno-chemickú závadnosť (zákal, dusičnany, dusitany, amónne ióny, atď.).
Pitná voda v Slovenskej republike pochádza z podzemných zdrojov (82,6%) a z povrchových zdrojov (17,4%).