INFORMÁCIE O KVALITE PITNEJ VODY

Kvalitu pitných vôd na Slovensku sledujú Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky a 36 regionálnych úradov verejného zdravotníctva vo svojej pôsobnosti v rámci výkonu štátneho zdravotného dozoru a v rámci monitorovania kvality pitnej vody u spotrebiteľa, ktoré je súčasťou špecializovaných úloh orgánov verejného zdravotníctva.

Platné právne predpisy stanovujú i ďalšie úlohy orgánov verejného zdravotníctva v oblasti pitnej vody, ako sú vydávanie pokynov na odstránenie zistených nedostatkov, opatrení na predchádzanie ochoreniam, udelenie a zrušenie výnimiek a uloženie úhrady nákladova sankcie. Monitoring vykonávajú pracovníci odborov hygieny životného prostredia a zdravia na všetkých regionálnych úradoch v súlade s národnými legislatívnymi predpismi a v súlade s kritériami stanovenými Európskou komisiou pre vyhodnotenie údajov o pitnej vode. Monitoring prebieha priebežne a trvale a miesta odberov vzoriek pre monitoring sa vyberajú v priestoroch alebo budovách, kde voda vyteká z kohútikov bežne slúžiacich na ľudskú spotrebu. Plán odberu pitných vôd je zostavený tak, aby bola odberom a následným laboratórnym vyšetrením zistená kvalita vody na každom spotrebisku verejných vodovodov.

Okrem toho úrady sledujú aj kvalitu pitnej vody prostredníctvom kontroly výsledkov prevádzkovej kontroly prevádzkovateľov verejných vodovodov, ktorej program každoročne predkladajú na schválenie príslušnému regionálnemu úradu verejného zdravotníctva. Tieto subjekty majú povinnosť monitorovať a zabezpečiť kvalitu dodávanej pitnej vody vo vodnom zdroji a v distribučnom systéme. Najčastejšie ide o vodárenské spoločnosti alebo obce, pričom prevádzkovateľom verejných vodovodov môže byť akákoľvek právnická osoba, ktorej bolo udelené živnostenské oprávnenie na prevádzkovanie verejného vodovodu.

Zobrazenie štatistických výstupov bude dostupné po doplnení údajov do informačného systému.